Verzuim

Volgens de Leerplichtwet zijn kinderen verplicht onderwijs te volgen. Wij zien onze leerlingen dan ook graag dagelijks op school. De aanwezigheid van leerlingen wordt geregistreerd en kan door ouders worden gevolgd via Magister.

Ziek melden: 071 5173631

Als uw zoon/dochter wegens ziekte niet naar school kan komen, moet deze leerling elke dag die verzuimd wordt tussen 07:30 uur en 08:30 telefonisch afgemeld worden.

Ziek melden kan ook via uw ouderaccount op Magister en via Magister App.

Wanneer uw zoon/dochter beter is, dient deze een briefje van u bij de conciërge in te leveren, waarin de duur van de ziekte vermeld wordt. U kunt hiervoor het invulformulier gebruiken (klik hier om deze te downloaden).

Leerlingen die in de loop van de dag ziek worden, halen een ziek-naar-huisbriefje bij de teamleider. Wanneer zij beter zijn, leveren zij dit ondertekend door een ouder weer bij de conciërge in.

Te laat komen

Een leerling die ongeoorloofd te laat komt, meldt zich bij de conciërge en moet zich de volgende ochtend om 08:00 uur melden.

Ongeoorloofd afwezig

Een leerling die zonder melding afwezig is in de les, wordt geregistreerd als ongeoorloofd afwezig en moet de gemiste les voor of na de reguliere lessen dubbel inhalen. Bij veelvuldig verzuim wordt contact gezocht met de ouders en bij herhaling ook met Bureau Leerplicht.

Verlof

Afspraken bij bijvoorbeeld de huisarts/tandarts maakt u bij voorkeur buiten lestijden. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan brengt u ons hierover schriftelijk op de hoogte. U kunt hiervoor de verlofbrief gebruiken (klik hier om deze te downloaden). Deze absentie kan niet via Magister worden doorgegeven.

Voor verlof wegens extra vakantie of familieomstandigheden moeten we ons als school houden aan de richtlijnen, die in de Leerplichtwet worden genoemd.

Verlofaanvragen voor één dag, bijvoorbeeld een bezoek aan een vervolgopleiding of gewichtige omstandigheden,  dienen schriftelijk aangevraagd te worden via de teamleider.

Het meerdaags verlof of vakantieverlof moet minimaal twee weken van tevoren schriftelijk aangevraagd worden bij de directeur.