Verzuim

Volgens de Leerplichtwet zijn kinderen verplicht onderwijs te volgen. Wij zien onze leerlingen dan ook graag dagelijks op school. De aanwezigheid van leerlingen wordt geregistreerd in Magister. De aanwezigheid van leerlingen door ouders/verzorgers kan gevolgd worden via Magister.

Ziek melden: 071 5173631

 • Ziek melden: Als uw zoon/dochter wegens ziekte niet naar school kan komen, moet hij/zij elke dag die verzuimd wordt tussen 07:30 uur en 08:30 (door de ouder/verzorger) afgemeld worden. Dit kan telefonisch of via uw ouderaccount op Magister en via de Magister App.
 • Ziek naar huis: Leerlingen die in de loop van de dag ziek worden, halen een ziek-naar-huisbriefje bij de teamleider. Wanneer zij beter zijn, leveren zij dit ondertekend door een ouder/verzorger weer bij de conciërge in.
 • Betermelden: Wanneer uw zoon/dochter beter is, ontvangen wij hiervan graag een schriftelijke betermelding. U kunt hiervoor het invulformulier gebruiken (klik hier om deze te downloaden).

Te laat komen

 • Een leerling die te laat komt, meldt zich bij de conciërge.
 • Ongeoorloofd te laat: de leerling meldt zich de volgende ochtend om 08:00 uur bij de conciërge.

Ongeoorloofd afwezig

 • Een leerling die zonder melding afwezig is in de les, wordt geregistreerd als ongeoorloofd afwezig en moet de gemiste les voor of na de reguliere lessen dubbel inhalen.
 • Veelvuldig verzuim: Bij veelvuldig verzuim wordt contact gezocht met de ouders en bij herhaling ook met Regionaal Bureau Leerrecht.

Verlof

 • Medisch bezoek: Afspraken bij bijvoorbeeld de huisarts/tandarts maakt u bij voorkeur buiten lestijden. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan worden wij hierover graag schriftelijk op de hoogte gebracht. U kunt hiervoor de verlofbrief gebruiken (klik hier om deze te downloaden). Deze absentie kan niet via Magister worden doorgegeven.
 • Vakantie en/of familieomstandigheden: Voor verlof wegens extra vakantie of familieomstandigheden moeten we ons als school houden aan de richtlijnen, die in de Leerplichtwet worden genoemd.
 • Verlof van ten hoogste één dag: Verlofaanvragen voor één dag, bijvoorbeeld een bezoek aan een vervolgopleiding of gewichtige omstandigheden,  dienen schriftelijk aangevraagd te worden via de teamleider.
 • Meerdaags- of vakantieverlof: Het meerdaags verlof of vakantieverlof moet minimaal twee weken van tevoren schriftelijk aangevraagd worden bij de directeur.