Op het Bonaventura Lyceum werken we graag met elkaar samen om onze leerlingen te steunen, te sturen en te inspireren. De ouderraad speelt hierbij een belangrijke rol.

Ouderraad

De ouderraad is een klankbordgroep voor de schooldirectie. In die hoedanigheid volgen wij het beleid van de school kritisch en brengen wij signalen van ouders over de kwaliteit van het onderwijs en over andere onderwerpen die voor leerlingen belangrijk zijn, onder de aandacht van de schoolleiding en van de medezeggenschapsraden. De Deelmedezeggenschapsraad (DMR; voor de locatie Mariënpoelstraat) en de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR; voor alle SCOL-scholen) zijn direct betrokken bij de besluitvorming. In beide raden zijn ook ouders vertegenwoordigd, bij voorkeur vanuit de ouderraad.

We vergaderen 6-7 keer per schooljaar op maandagavond tussen 19.30 en 21.00 uur, telkens voorafgaand aan de vergaderingen van de DMR. Onze vergaderingen worden bijgewoond door de directeur. Zowel nieuwe beleidsvoornemens als de gang van zaken op school worden aan de ouderraad voorgelegd om de mening/het advies van de ouderraad te krijgen. Anderzijds legt de ouderraad nieuwe onderwerpen voor aan de directie en de DMR. Zo kan de ouderraad een bijdrage leveren aan de gedachtevorming – en indirect aan de besluitvorming – binnen de school.

Leden van de ouderraad doen verder mee in de diverse klankbordgroepen en met de organisatie van diverse sociale activiteiten op school, zoals de lichtjesavond, thema-avonden voor ouders en een docentenborrel. Ook ondersteunt de Ouderraad de open dagen in januari voor leerlingen en hun ouders van basisscholen in de regio.

Leden

We streven ernaar om in onze samenstelling een goede afspiegeling te zijn van alle leerjaren en niveaus. Op deze wijze willen we ouders vertegenwoordigen met kinderen van zowel alle schooltypes (havo, atheneum en gymnasium) als ook alle leerjaren.

Ledenlijst ouderraad (2022/2023)

Annemieke (2g)
Brenda (3g)
Elise (4v)
Isabelle (4v, 6v)
Janine (1v, 4 v)
Loes (5h)
Marius (4g)
Mignon (3v)
Paul (3v)
Renzo (5g)
Rien (5v)

Nieuwe leden

Door natuurlijk verloop zoeken wij voor de ouderraad regelmatig nieuwe leden. Als je interesse hebt om op een bijdrage te leveren aan de school van je kind of kinderen, kan je je gedurende het hele jaar aanmelden via het e-mailadres van de ouderraad: bona.ouderraad.m@gmail.com. Je kunt vrijblijvend een vergadering bijwonen en daarna beslissen of je lid wilt worden. Is er op dat moment geen ruimte, dan bewaren wij je gegevens voor een later moment.

Contact

Wij vinden het belangrijk om met je in contact te komen om te weten wat er speelt onder ouders. Vragen, wensen, opmerkingen, signalen en ideeën zijn van harte welkom bij de ouderraad op het volgende e-mailadres: bona.ouderraad.m@gmail.com