Op de Mariënpoelstraat werken we graag met elkaar samen om onze leerlingen te steunen, sturen en te inspireren. Via deze pagina vinden ouders gerichte informatie over de organisatie, het onderwijs en handige links van de Mariënpoelstraat.

Ouderraad

Het doel van de ouderraad is het beleid van de school kritisch te volgen en signalen van ouders over kwaliteit van onderwijs en alle leerlinggerelateerde onderwerpen onder de aandacht te brengen van de schoolleiding en de medezeggenschapsraden (DMR en GMR).

Daarnaast heeft de ouderraad een klankbordfunctie voor de school. Zowel nieuwe beleidsvoornemens als ook de huidige gang van zaken op school worden vaak aan de ouderraad voorgelegd om de mening van de ouderraad te vernemen. Leden van de ouderraad participeren in de diverse klankbordgroepen. De ouderraad heeft officieel geen bevoegdheden ten aanzien van besluitvorming binnen de school. De bevoegdheden tot besluitvorming ligt bij de schoolleiding zelf. Wel kunnen de leden van de medezeggenschapsraad, waarin enkele ouders zitting hebben, daar invloed op uitoefenen. De ouderraad inventariseert en adviseert aan de directie en aan de medezeggenschapsraad. De vergaderingen van de ouderraad vinden 6-7 keer per schooljaar plaats en worden bijgewoond door de directeur en vinden plaats in de week voorafgaand aan de vergaderingen van de DMR. Recente ontwikkelingen komen daardoor tijdig onder de aandacht van de ouderraad.  Anderzijds brengt de ouderraad nieuwe onderwerpen ter attentie van directie en de DMR/GMR. Op deze wijze kan de ouderraad een bijdrage leveren aan de gedachtevorming – en indirect aan de besluitvorming – binnen de school.

Leden

De ouderraad bestaat uit ca 12 leden. We streven ernaar om in onze samenstelling een goede afspiegeling te zijn van alle leerjaren en niveaus. Op deze wijze willen we ouders vertegenwoordigen met kinderen van zowel alle schooltypes (havo, atheneum en gymnasium) als ook alle leerjaren.

Ledenlijst ouderraad (2020/2021)
Naam Klas Functie in ouderraad
Hans van der Bijl 4G, 5G
Marga van Aalderen 5H Secretaris
Renzo Versteeg 6A,2G,4G Voorzitter
Rien van Vliet 2V
Loes Fritz 2H
Ouder 1G
Sandra van Ruiten 4H
Marlies Otte directeur Afgevaardigde directie

Nieuwe leden

Door natuurlijk verloop zoeken wij voor de ouderraad regelmatig nieuwe leden. Het streven is een evenwichtige vertegenwoordiging van alle jaren en afdelingen. We willen met name ouders van de nieuwe brugklasleerlingen uitnodigen, maar ook ouders met kinderen in andere jaren zijn natuurlijk van harte welkom. Als u interesse hebt om op deze manier een bijdrage te leveren aan de school van uw kinderen kunt u zich aanmelden op het mailadres van de ouderraad: bona.ouderraad.m@gmail.com. Wanneer er ruimte is, kunt u vrijblijvend een vergadering bijwonen en daarna beslissen of u lid wilt worden. Is er op dat moment geen ruimte, dan bewaren wij uw gegevens voor een later moment. De vergaderingen zijn een keer in de 6-7 weken op maandagavond  van 19.30-21.00 uur, op school.

Contact

Wij vinden het belangrijk om met u in contact te komen om te weten wat er speelt onder ouders.

Vragen, wensen, opmerkingen, signalen en ideeën zijn van harte welkom bij de ouderraad op het volgende emailadres: bona.ouderraad.m@gmail.com