De ene leerling lijkt zonder veel moeite alle klassen te doorlopen, de ander heeft iets meer steun of begeleiding nodig. We bieden structurele hulp en intensieve ondersteuning of helpen de leerling net even de drempel over. Een overzicht van de ondersteuning die wij bieden, vindt u op deze pagina. Een uitgebreide versie van onze ondersteuning vindt u in ons Schoolondersteuningsprofiel, te downloaden bovenaan onze pagina.

Sociale veiligheid

Bonaventuracollege Mariënpoelstraat staat bekend om een veilig en warm schoolklimaat. We hechten waarde aan respect en wederzijds vertrouwen. We leren onze leerlingen om te gaan met verschillen en geven ze een zo compleet mogelijk wereldbeeld mee.

Door het beste uit onze leerlingen te halen, werken we aan maximale resultaten. De leerling staat bij ons centraal. Samen met ouders steunen en sturen wij en houden we elkaar op de hoogte bij eventuele problemen.

Zichtbare regels en afspraken maken dat we elkaar aan kunnen spreken. Steunen en respect tonen is belangrijk, waardoor iedereen met veel plezier naar school gaat. In ons Schoolondersteuningsprofiel staan onze ambities en de ondersteuning die we onze leerlingen bieden beschreven.

Begeleiders in de school

Mentor

De mentor is er voor de reguliere begeleiding. Voor ouders en docenten is deze het eerste aanspreekpunt. De mentor is op de hoogte van de resultaten en functioneren van alle leerlingen in de mentorklas.

Teamleider

De teamleider is verantwoordelijk voor het onderwijs, de leerlingen en docenten binnen een team. Als de mentor niet te bereiken is, is de teamleider het aanspreekpunt. Voor de contactgegevens van de teamleiders verwijzen wij u door naar de Contactpagina.

Decaan

Alle keuzes die een leerling binnen de schoolloopbaan maakt, worden begeleid door de mentor. De regie van het traject, de loopbaanoriëntatie en beroepsbegeleiding ligt in handen van de decaan. In sommige gevallen kan de decaan worden geconsulteerd voor individuele vragen.

Contact met decanen

Zorgcoördinator

Het kan voorkomen dat een leerling tijdens schooltijd met problemen komt te zitten, die speciale aandacht nodig heeft. Vaak zijn dat problemen, die niet direct te maken hebben met onderwijs, maar die wel de motivatie en resultaten beïnvloeden.

Soms liggen de oorzaken in de privésfeer, soms binnen de school. Wanneer de problemen van dien aard zijn, dat de mentor en de teamleider niet de middelen en de deskundigheid hebben om de leerling goed te helpen, laten zij zich bijstaan door interne zorgbegeleiders (onder- en bovenbouw) en de zorgcoördinator. Die is volledig op de hoogte van een heel netwerk van buitenschoolse zorg, waar een leerling op kan terugvallen.

De zorgcoördinator is dus geen aanspreekpunt voor leerling of ouders, maar wordt altijd benaderd door de mentor of teamleider.

Intern leerlingbegeleiders

Op onze school hebben wij intern leerlingbegeleiders. Dit zijn mevrouw A. Scheffers-Vis (alle leerlingbegeleiding) en dhr. L. Rensink (begeleiding dyslexie). Contact met onze interne leerlingbegeleiders verloopt via de mentor. Het dyslexieprotocol kunt u bovenaan onze pagina downloaden.

Extra ondersteuning

Naast onze reguliere begeleiding, zijn wij ook trots op onze extra begeleidingsmogelijkheden:

Onderwijsassistenten
Sinds dit jaar hebben we op de Mariënpoelstraat  onderwijsassistenten in dienst. De onderwijsassistenten kunnen onder andere ingezet worden voor vakinhoudelijke begeleiding en bij het leren-leren en leren plannen. Daarnaast ondersteunen zij de vakdocenten in alle leerjaren tijdens de lessen, waardoor docenten tijd en ruimte hebben om in kleine groepjes met leerlingen aan de slag te gaan.
Steun-uur
Er zijn op de Mariënpoelstraat heel wat mogelijkheden om extra begeleiding voor onze leerlingen te organiseren. Zo hebben we iedere schooldag tijdens het 8e uur een steun- en inhaaluur. Leerlingen uit de onderbouw kunnen hier onder leiding van een vakdocent huiswerk afmaken, vragen stellen of een toets inhalen.
BoB-project
Een project waarbij leerlingen uit de bovenbouw bijles geven aan de leerlingen van de onderbouw.
Groeiklas
Voor de brugklas zijn we gestart met de ‘Groeiklas’. Dit is een groep leerlingen waarbij in periode 1 is gebleken dat de overstap naar de middelbare school toch een hele grote was. Leerlingen krijgen hun spullen nog niet op orde en vallen cijfermatig bij meerdere vakken uit. Leerlingen die gemotiveerd en actief in de les aanwezig zijn, maar nog niet weten hoe ze voor de verschillende vakken kunnen/moeten leren. Daar gaan we ze bij helpen. Gedurende een aantal weken worden de leerlingen door twee docenten begeleid en gecoacht. Wekelijks komt de groep bij elkaar tijdens reguliere schooluren. Tijdens de bijeenkomsten wordt extra aandacht besteed aan structuur, planning en leren leren. Met als doel: lekker in je vel en op niveau op school.
Beter Omgaan met Faalangst (BOF)
Het Bonaventuracollege Mariënpoelstraat heeft drie geschoolde faalangstreductietrainers op school. Afhankelijk van het aantal leerlingen dat zich aanmeldt, is de verdeling als volgt:
• Mw. A. van Zandwijk (ZDK) onderbouw (klassen 1 en 2);
• Mw. I. Verstappen (VPN) middenbouw (klassen 3 en 4);
• Mw. W. Jónás (JNA) bovenbouw (klassen 5 en 6) en de examenstressreductie.

Gedurende het hele jaar wordt per leerlaag op twee à drie momenten de training aangeboden. Instap is dus mogelijk op meerdere momenten, afhankelijk van de aanmelding.

Aandachttraining
Er is de mogelijkheid om deel te nemen aan de aandachttraining, ook wel bekend als Mindfulness. De training wordt verzorgd door twee docenten onder schooltijd. In de wekelijkse lessen ontdekken de leerlingen dat zij hun aandacht kunnen trainen. Door korte aandachtsoefeningen, uitleg, klassengesprekken en verhelderend videomateriaal worden leerlingen geprikkeld om zelf te ervaren wat het trainen van de aandacht voor effect kan hebben. Thema’s waarop ingegaan wordt zijn: hoe train je nu precies je aandacht/concentratie, ‘drukte in je hoofd’, wat is stress, en hoe ga je om met gevoelens en gedachten? De training Aandacht kun je trainen! is gebaseerd op de wetenschappelijk onderzochte en effectief bevonden MBSR (mindfulness based stress reduction training).
Huiswerkbegeleiding (extern: Lector)
Tijdens de huiswerkbegeleiding werkt elke deelnemer volgens een persoonlijke dagplanning met zijn of haar studiebegeleider. De studiebegeleiders van Lector geven uitleg en oefening, overhoren en zorgen voor een prettige en productieve werksfeer. Meer informatie…