Tutoraat

Sinds 2012 werkt het Bonaventuracollege met een tutoraat. Dit tutoraat bestaat uit begeleiding door docenten die opgeleid zijn tot specialist in ‘Gifted Education’ en ECHA-gecertificeerd.

Voor wie is het bedoeld?

Het tutoraat is bedoeld voor leerlingen die onderpresteren of daarop risico lopen. Op advies van het CBO (Centrum BegaafdheidsOnderzoek) Nijmegen (http://cbo-nijmegen.nl/) vindt deze begeleiding plaats in een vroeg stadium van de schoolloopbaan. Voorkomen is beter dan genezen. Het CBO verzorgt een screening die wordt afgenomen in de brugklas. Deze screening verschaft informatie op de volgende punten:

  • De intellectuele mogelijkheden van een leerling
  • Of er sprake is van onderpresteren
  • De houding van de leerling ten opzichte van school
  • Het zelfbeeld van de leerling
  • Motivatie
  • Behoefte aan verbreding of andere speciale voorzieningen

Leerlingen kunnen op basis van de screening, informatie van de mentor en/of teamleider, rapportvergaderingen en beschikbaarheid van tutoren,  voor tutorbegeleiding in aanmerking komen in leerjaar 2.

In uitzonderlijke gevallen kunnen leerlingen uit andere leerjaren een tutor krijgen. De aanvraag voor een tutor wordt gedaan via de coördinator tutoraat (mw. Y. de Jong). De coördinator heeft het overzicht van de leerlingen die tutorbegeleiding behoeven en bekijkt welke tutoren beschikbaar zijn en welke tutor matcht met de leerling. Tutoren mogen zelf leerlingen aandragen maar de coördinator wijst leerlingen aan tutoren toe.

Tutorbegeleiding

Het doel van de tutorbegeleiding is om obstakels die de ontwikkeling van de leerling hinderen te identificeren en te overwinnen. De begeleiding is gericht op het tegemoetkomen aan de drie psychologische basisbehoeften: autonomie, relatie en competentie. In de gesprekken met de tutor geven we de leerling ruimte om aan te geven wat zijn/ haar wensen zijn en om persoonlijke doelen te stellen (autonomie), zoeken we de verbinding op (relatie) en kijken we wat aansluit bij de leerbehoefte van het kind (competentie). Er wordt gekeken naar de oorzaken van onderpresteren: gebrek aan motivatie/ leerstrategieën, bijzondere omstandigheden of een combinatie daarvan.

Naslag

In de onderstaande artikelen kunt u meer lezen over onderpresteren.