Startstuderen.nl

Wat is Startstuderen.nl?

Startstuderen.nl is een centraal informatiepunt dat scholieren en studenten helpt bij het vinden van informatie voor een goede studievoorbereiding. Daarbij gaat het niet alleen om de studiekeuze, maar ook om geldzaken en huisvesting. Op de website is te zien wat de plannen zijn van de overheid voor het hoger onderwijs en hoe het daarmee staat. Ook biedt de website een checklist, zodat scholieren en studenten weten waar ze aan moeten denken als ze willen studeren in het hoger onderwijs.

Voor wie bedoeld?

Startstuderen.nl is voor havo/vwo-scholieren en mbostudenten die willen gaan studeren in het hoger onderwijs. Ook studenten in het hbo of aan de universiteit die wisselen van studie, of meer willen weten over mogelijkheden tijdens de studie, kunnen hier terecht. Voor ouders kan deze website handig zijn om zich te oriënteren op de keuzemogelijkheden van hun kind. Tenslotte kunnen decanen en mentoren scholieren en studenten verwijzen naar Startstuderen.nl als startpunt voor hun oriëntatie op de studiemogelijkheden.

Wie maakt Startstuderen.nl?

Startstuderen.nl is door het ministerie van OCW samen met de scholieren- en studentenbonden (LAKS, JOB, ISO, LSVb, LKvV) ontwikkeld. Scholieren en studenten hebben aangegeven welke informatie zij nodig hebben op het moment dat ze gaan studeren in het hoger onderwijs. Deze samenwerking vormt de basis van Startstuderen.nl.