Examens: Uitslag en herkansing

Na het Centraal Examen stellen de vestigingsdirecteur en de secretaris van het eindexamen de uitslag vast. Deze uitslag is voorlopig. Elke kandidaat heeft het recht een herkansing aan te vragen van het schriftelijk examen in ten hoogste één vak. Hij doet een schriftelijk verzoek daartoe aan de vestigingsdirecteur vóór een door de vestigingsdirecteur te bepalen dag en tijdstip. Indien de kandidaat niet tijdig een herkansing of profielverbetering heeft aangevraagd, wordt de voorlopige uitslag definitief.

De herkansing van een schriftelijk examen geschiedt op dezelfde wijze als het normale schriftelijke examen. Het hoogste van de cijfers behaald bij de herkansing en het eerder afgelegde schriftelijke examen geldt als definitief cijfer voor het schriftelijk examen. Na afloop van de herkansing wordt de uitslag definitief vastgesteld met toepassing van de slagingsregels.

Slagingsregels

Eén van de cijfers van het examen wordt gevormd door het combinatiecijfer, dat wordt berekend als

 • het gemiddelde van de cijfers voor Maatschappijleer en het Profielwerkstuk (HAVO), of
 • het gemiddelde van de cijfers voor Maatschappijleer, ANW en het Profielwerkstuk (VWO)

Geslaagd zijn HAVO- en VWO-kandidaten met:

 • voor alle vakken op het Centraal Examen (CE) gemiddeld een 5,5 of hoger en
 • voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde maximaal één 5 als eindcijfer waarbij de andere twee eindcijfers tenminste 6 moeten zijn

  en

 • voor alle vakken een 6 of hoger, of
 • één 5 en de andere vakken een 6 of hoger, of
 • één 4 en de andere vakken een 6 of hoger en het gemiddelde over alle vakken 6,0 of hoger, of
 • twee keer een 5 en de andere vakken een 6 of hoger en het gemiddelde over alle vakken 6,0 of hoger, of
 • één 4 en één 5 en de andere vakken een 6 of hoger en het gemiddelde over alle vakken 6,0 of hoger,

Daarnaast moet de kandidaat een 'voldoende' of 'goed' hebben gehaald voor de vakken Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV) en Lichamelijke Opvoeding (LO).

Bovendien geldt voor de HAVO dat je de rekentoets moet hebben gemaakt. Het cijfer dat je voor de rekentoets hebt behaald telt niet mee bij de berekening of je wel of niet geslaagd bent. Het cijfer komt wel op je cijferslijst te staan.Voor het VWO geldt dat het cijfer voor de rekntoets afgerond een 5 of hoger is (dus 4,5 of hoger).

Onder het eindcijfer wordt hier verstaan: het gemiddelde van het Schoolexamen (SE) en het Centraal Examen (CE).

Meer informatie

Op de website van de Rijksoverheid staat een pagina met vragen en antwoorden over examens voortgezet onderwijs.

Op de website van het Ministerie van Onderwijs staan officiële regelingen en bepalingen.

De officiële website voor examens in het Voortgezet Onderwijs is www.examenblad.nl.